Opskrbljivači

Opskrbljivači (31)

Redovito čišćenje Grada od kućnog otpada i smeća kao i deponiranja istog nezaobilazna su u funkcioniranju Zelinskih komunalija koje brinu o otpadu i čistoći Grada. Usluga košnje i čišćenja za fizičke i pravne osobe s područja Grada Sveti Ivan Zelina. Odvajanje otpada i način sakupljanja od vrata do vrata (Plastika, Papir) jedan je od značajnih koraka u smanjivanju količine komunalnog otpada.

Zelinske komunalije d.o.o. upotpunjuju svoju djelatnost djelatnošću održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga.
Uz održavanje groblja Zelinske komunalije d.o.o. nude kroz svoj izložbeno prodajni salon kompletnu pogrebnu opremu najviših standarda, te je u najtežim trenucima moguće na jednom mjestu dobiti kompletnu pogrebnu uslugu.

Poduzeće ZELENJAK  PLIN d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 1 Klanjec, nastalo je odvajanjem od Komunalnog poduzeća Zelenjak d.o.o. prema Zakonu o tržištu plina (N.N. 40/07) i registrirano je za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom kao osnovnim djelatnostima. Poduzeće ZELENJAK PLIN d.o.o. započelo je sa svojim samostalnim radom 1. travnja 2008. godine, na adresi; Trg Antuna Mihanovića 1, KLANJEC. ZELENJAK PLIN d.o.o.  ovlašten je od HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN za ispitivanje plinskih instalacija. Distribucija prirodnog plina obavlja se na području Grada Klanjca, te općina Tuhelj, Kumrovec, Zagorska sela, Kraljevec na Sutli, te manji dio na području općina Desinić, Veliko trgovišće i Dubravice. Na distristributivnom području izgrađeno je oko 310 km plinske mreže. Ukupan broj potrošača iznosi 2575.

Poduzeće ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i proizvodnju metalnih konstrukcija osnovano je 1980. godine s ciljem plinofikacije područja nekadašnje općine Zabok, te održavanja opreme i instalacija za velika industrijska poduzeća na tom području, a prvenstveno za pogone tvrtki ZIVT i REGENERACIJA.

Od samog osnutka poduzeća plinska djelatnost je organizirana kao posebna cjelina, a kako tijekom devedesetih godina dolazi do gašenja proizvodnje metalnih konstrukcija, pa je danas primarna djelatnost postala distribucija prirodnog plina, a sekundarna djelatnost je izvođenje montažnih radova na plinovodima i plinskim instalacijama, te na instalacijama toplovodnog grijanja i klimatizacije.

Termoplin d.d. Varaždin jedna je od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je nastala isključivo s ciljem distribucije plina. Prvi službeni podaci govore da je na 10. redovnoj sjednici Radničkog savjeta GIK Zagorje Varaždin održanoj 29. listopada 1970. godine donijeta odluka o osnivanju Pogona za plinofikaciju. Usporedno s izgradnjom plinske mreže, razvija se i prilagođava organizacijska struktura Pogona za plinofikaciju.

7. travnja 1972. godine pogon dobiva status Osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) u sastavu GIK Zagorje, te mijenja dotadašnji naziv i daljnje poslovanje pod današnjim imenom – TERMOPLIN.

RADNIK, kao veća građevinska tvrtka, od osnutka 1948. do danas, prisutna je na tržištima u Hrvatskoj i okolnim zemljama, a od 1969. u Njemačkoj u izvođenju svih vrsta i opsega radova u visokogradnji, niskogradnji, hidrogradnji i drugim dijelovima građevinarstva, primjenjujući pri tome najsuvremenija dostignuća graditeljske tehnologije.

Osim građevinske djelatnosti Tvrtka se bavi proizvodnjom kamenih materijala i betona, izradom oplatnih sustava, ugostiteljstvom, te je opskrbljivač prirodnim plinom kućanstvima i poduzetništvu na području Grada Križevaca i općine Sv. Ivan Žabno.

Distribucija prirodnog plina na području Vukovarsko-srijemske županije započela je u okviru Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije 1993. godine plinifikacijom prognaničkog naselja Blace.

Slijede plinifikacija općine Andrijaševci i grada Vinkovci da bi do danas bilo djelomično ili potpuno plinificirano 48 naselja.

Radi povećanja obima posla posebice na održavanju a manje na izgradnji plinske mreže i popratnih postrojenja, Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba napravio je analizu gospodarske opravdanosti organiziranja društva na razini Županije.

Do 1980. godine osnovna sirovina za proizvodnju gradskog plina je primarni benzin (C5-70) s hladnom karburacijom proizvedenog plina standardnom mješavinom propan-butana (HRN B.H2.134). Budući da je primarni benzin iz rafinarija usmjeravan u kemijsku preradu, kao i zbog daleko lakšeg rukovanja plinovitom sirovinom plinara Pula prešla je u potpunosti na proizvodnju gradskog plina iz plinovitih ugljikovodika (UNP – Ukapljeni Naftni Plin => propan-butan).

Današnje poduzeće Plinara d.o.o. Pula osnovano je krajem 1998. godine, a u vlasništvu je : 49% INA d.d. Zagreb, 41% grad Pula i 10% Istarska županija.

Počeci tvrtke PLIN VTC d.o.o. vežu se uz plinofikaciju grada Virovitice koja započinje 1976. godine u sklopu Munje, radne organizacije za izvođenje plinskih instalacija i distribucije prirodnog plina. Tijekom osamdesetih i devedesetih godina došlo je do nekoliko organizacijskih promjena da bi 1990. godine djelatnosti distribucije i opskrbe prirodnog plina i djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinske energije djelovale unutar komunalne tvrtke Virkom d.o.o.

Današnja tvrtka PLIN VTC d.o.o. posluje od 1. svibnja 2009. godine kada su u nju kroz proces podjele s preuzimanjem, a radi potrebe usklađivanja organizacije poslovanja s novom zakonskom regulativom vezanom za tržište plina, izdvojene energetske djelatnosti iz tvrtke Virkom d.o.o.

Plin Vrbovec bavi se distribucijom i opskrbom plina za područje grada Vrbovca te općina Dubrava, Preseka, Gradec, Farkaševac i Rakovec.

Kvaliteta plina na ulazu u transportni sustav se prati svakodnevno. Pored toga na specifičnim točkama transportnog sustava kvaliteta plina se utvrđuje dva puta u mjesecu. Uzimanje uzoraka plina na specifičnim točkama obavlja se u razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu, odnosno u rzadoblju od 16. do 23. dana u mjesecu.

Uvažavajući zakonske odredbe energetskog tržišta iz tvrtke Komunalac Konjščina d.o.o. izdvojen je energetski dio, te je osnovana nova tvrtka Plin Konjščina d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom. Tvrtka Plin Konjščina d.o.o. počela je s radom 01.01.2009. godine, te obavlja energetske djelatnosti distribucije i opskrbe prirodnim plinom na svom distribucijskom području. 

Želimo uspostaviti sustav najviših standarda kvalitete kako bi smo učvrstili i proširili svoju tržišnu poziciju te povećali konkurentnost. U distribuciji i prodaji prirodnog plina želimo osigurati ekološki čistu okolinu upotrebom prirodnog plina kao primarnog energenta u kućanstvu i poduzetništvu.

Stranica 1 od 3

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.